Apr. 28th, 2019

lasikello: (Nainen - punainen helma)


Friends only. Suomeksi. Vasemmistovihreältä ja pakanalliselta arvopohjalta. Tiimiin kuuluu ja entryissä säännöllisesti esiintyvät puoliso ja tytär. Kommentoi, kerro jotain itsestäsi ja yritetään yhdessä! :)

Esittely.

Bannerista kiitokset @ [livejournal.com profile] wilderness

Profile

lasikello: (Default)
lasikello

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios