lasikello: (Nainen - lumpeita)


Lyhyesti sanottuna: luetut kirjat vuodelta 2016. Tähdellä merkityt olen lukenut vähintään kerran aikaisemmin, mitään määrähaastetta ei ole, ilon kautta mennään. Näin alustavasti otin tavoitteeksi lukea vuoden aikana, Goodreadsin lukuhaasteessa, 40 52 100 120 150 kirjaa.

Kirjat 176/150 )

Profile

lasikello: (Default)
lasikello

2017

S M T W T F S

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios